Programm

  • #PL100 reasons to #likePolska
  • German Death Camps / Deutsche Todeslager

    German Death Camps / Deutsche Todeslager mehr »
  • Council for Education about Holocaust

    Council for Education about Holocaust mehr »

Praktikum im Polnischen Institut Düsseldorf

Di 09.12.2014 Polnisches Institut Düsseldorf, Citadellstr. 7

Praktyki studenckie w placówkach zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
(np. w Instytucie Polskim w Düsseldorfie)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w placówce zagranicznej powinien spełniać następujące warunki:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) być słuchaczem dwóch ostatnich lat studiów magisterskich (dziennych, wieczorowych lub zaocznych uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą,
c) studiować na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w szczególności: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, ekonomia, finanse, dziennikarstwo, historia, kulturoznawstwo).

Zgłoszenie na praktykę powinno obejmować:
a) podanie do dyrekcji Instytutu Polskiego w Düsseldorfie z danymi osobowymi, jak: numer PESEL, imię i nazwisko kandydata, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania stałego w Polsce i tymczasowego w Niemczech, aktualny numer telefonu,
b) list polecający od promotora, dziekana lub rektora uczelni, nazwa wydziału i uczelni, adres uczelni,
c) kserokopię dowodu osobistego lub polskiego paszportu,
d) wypełniony formularz aplikacyjny,
e) życiorys kandydata,
f) kopia paszportu,
w przypadku pozytywnej decyzji o praktyce:
g) zaświadczenie o niekaralności,
h) zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres obejmujący czas praktyki.

Kompletne zgłoszenie na praktykę winno być złożone co najmniej na trzy miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki w wybranej placówce zagranicznej .

Niezbędnym warunkiem przyjęcia na praktykę w Instytucie Polskim w Düsseldorfie jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.

Praktykanci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem praktyk studenckich, opublikowanym na stronie internetowej http://www.bkis.msz.gov.pl
Na powyższej stronie znajdują się również formularze aplikacyjne.
 

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen