Programm

  • German Death Camps / Deutsche Todeslager

    German Death Camps / Deutsche Todeslager mehr »
  • Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks in Deutsch
  • #PL100 reasons to #likePolska

Internationaler Plakat-Wettbewerb

Fr 10.05.2019 - Sa 10.08.2019

Der Internationale Plakatwettbewerb anlässlich des 100. Jahrestages des Polnischen Olympischen Komitees ist jetzt eröffnet! Die Bewerbungsfrist endet am 10. August 2019.

Das Polnische Olympische Komitee, der Künstlerverband für Angewandte Grafik und die Akademie der Bildenden Künste in Warschau haben den Start des Internationalen Plakatwettbewerbs bekannt gegeben. Der Wettbewerb wird im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Polnischen Olympischen Komitees organisiert und verweist auf die reiche Tradition des polnischen Sportplakats.

Das Plakat, eine der beliebtesten Werbe- und Informationsformen, ist heute ein untrennbarer Bestandteil des soziokulturellen öffentlichen Raums geworden. Heute wird es selten mit so herausragenden Autoren wie Tadeusz Gronowski, Henryk Tomaszewski czy Karol Śliwka in Verbindung gebracht. Es ist üblicher, den charakteristischen Stil der Polnischen Plakatschule zu erkennen, die seit langem auf der internationalen Bühne der Druckgrafik präsent ist.

Der Sport, der vor allem nach olympischem Ruhm als höchster Form humanistischer Perfektion strebt, ist zu einem bedeutenden und weit verbreiteten Thema geworden und hat im Laufe der Zeit die Tradition des Sportplakats begründet. Anlässlich des 100. Jahrestages beschloss das Polnische Olympische Komitee, an diese zeitgenössischen Beziehungen zwischen Sport und Kunst zu erinnern, die auch im sogenannten olympischen Gedankengut enthalten sind. 

Die Idee des Wettbewerbs ist es, die Figur eines Olympioniken als Helden der kollektiven Vorstellungskraft und der humanistischen Werte des olympischen Sports zu evozieren, wie z.B.: Streben nach Perfektion, Respekt, Fairplay, Solidarität, Gemeinschaft, Wahrung der Menschenwürde, gegenseitiges Verständnis, friedlicher Wettbewerb, Freude an körperlicher Aktivität. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Polnischen Olympischen Komitees lohnt es sich, diese Werte im öffentlichen Bewusstsein zu verbreiten und sich für die Erhaltung des kulturellen Erbes der Olympischen Spiele einzusetzen.

Die Bewerbungsfrist endet am 10. August 2019.
Alle Details und Anmeldeformulare sind auf den Webseiten der Organisatoren verfügbar: 
https://www.olimpijski.pl/en/news,415/2392,the-international-poster-competition-in-celebration-of-the-100th-anniversary-of-the-poc.html
http://www.olimpijski.pl
http://www.stgu.pl
http://www.asp.waw.pl

____________________________________________________________________

The International Poster Competition on the occasion of the
100th Anniversary of the Polish Olympic Committee is open now!

The Polish Olympic Committee, the Association of Functional Art Creators and The Academy of Fine Arts in Warsaw have just announced the launching of the entry submissions to the International Poster Competition. The event is organised as part of the celebration of the 100th Anniversary of the Polish Olympic Committee and refers to the rich traditions of Polish sport poster.

Poster, which is one of the most popular advertising and information forms, has nowadays become an inseparable part of the socio-cultural public space. Today it is rarely associated with such outstanding authors as Tadeusz Gronowski, Henryk Tomaszewski czy Karol Śliwka. It is more common one might recognise the characteristic stroke of style of the Polish School of Posters that has long been present on the international stage of printmarking.

Sport, mainly striving for Olympic glory as the highest form of humanistic perfection has become significant and widely addressed subject, creating the tradition of sport poster in the course of time. On the occasion of the 100th Anniversary, the Polish Olympic Committee decided to remind about these contemporary relationships between sport and art, which are also included in the so-called Olympic thought.

Inviting to cooperation the most significant institutions representing the society of Polish graphic designers, such as the Association of Functional Art Creators and The Academy of Fine Arts in Warsaw - the creators of the International Poster Biennale, one must suppose it will be the most important artistic event at the confluence of sport and art. The International Poster Competition can be declared open!

The idea of the competition is to evoke the figure of an Olympian as a hero of collective imagination and humanistic values of Olympic sport, such as: striving for perfection, respect, fair play, solidarity, communality, maintaining human dignity, mutual understanding, peaceful competition, joy of physical activity. On the occasion of the centenary of the Polish Olympic Committee it is worth popularising these values in the public awareness and striving for preservation of the cultural heritage of the Olympic Games.

The deadline for applications is August 10th 2019.

All details and regulations are available at the organisers’ websites:
https://www.olimpijski.pl/en/news,415/2392,the-international-poster-competition-in-celebration-of-the-100th-anniversary-of-the-poc.html

http://www.olimpijski.pl
http://www.stgu.pl
http://www.asp.waw.pl

__________________________________________________________________

Ruszył Międzynarodowy Konkursu Plakatu 
z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego!


Polski Komitet Olimpijski, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej oraz Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie ogłosili właśnie rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Plakatu. Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz nawiązuje do bogatej tradycji polskiego plakatu sportowego.


Plakat, będący jedną z najpopularniejszych współcześnie form reklamowych i informacyjnych, stał się nierozerwalną częścią społeczno-kulturalnej przestrzeni publicznej. Dzisiaj rzadziej kojarzy się z wybitnymi autorami jak Tadeusz Gronowski, Henryk Tomaszewski czy Karol Śliwka. Częściej rozpoznać można charakterystyczną kreskę stylu, którym Polska Szkoła Plakatu od dawna znaczy międzynarodową scenę grafiki artystycznej. 
Sport, a szczególnie dążenie do mistrzostwa olimpijskiego jako najwyższej formy humanistycznej doskonałości , stały się ważnym i szeroko podejmowanym tematem, tworząc z czasem tradycję plakatu sportowego. Z okazji swych setnych urodzin, Polski Komitet Olimpijski postanowił przypomnieć o tych współczesnych związkach sportu i sztuki, co zawiera się również w tzw. myśli olimpijskiej. 

Zapraszając do współpracy najważniejsze instytucje, reprezentujące środowisko polskich grafików, czyli Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej – twórców słynnych Międzynarodowych Biennale Plakatu, należy przypuszczać, że będzie to najważniejsze wydarzenie artystyczne na styku sportu i sztuki. Międzynarodowy Konkurs Plakatu można uznać za otwarty!

Ideą przedsięwzięcia jest odwołanie się do postaci olimpijczyka jako bohatera wyobraźni zbiorowej oraz do humanistycznych wartości sportu olimpijskiego, takich jak: dążenie do doskonałości, szacunku, uczciwości, solidarności, wspólnotowości, zachowania godności ludzkiej, wzajemnego zrozumienia, pokojowego współzawodnictwa, radości płynącej z wysiłku sportowego. Warto z okazji 100-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego popularyzować te wartości w świadomości społecznej oraz dążyć do utrwalenia kulturowego dziedzictwa igrzysk olimpijskich. 

Konkurs trwa od 10 maja do 10 sierpnia 2019 roku. 

Wszystkie szczegóły oraz regulamin dostępne są na stronach organizatorów: 

https://www.olimpijski.pl/pl/aktualnosci,89/2387,miedzynarodowy-konkursu-plakatu-z-okazji-100-lecia-pkol.html

https://pl-pl.facebook.com/events/662790460800950/

www.olimpijski.pl; www.stgu.pl; www.asp.waw.pl 


 

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen