Programm

  • Council for Education about Holocaust

    Council for Education about Holocaust mehr »
  • Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks in Deutsch
  • German Death Camps / Deutsche Todeslager

    German Death Camps / Deutsche Todeslager mehr »

10. Jahrestag der Smolensk-Katastrophe

Fr 10.04.2020 Katyn

10. Jahrestag des Flugzeugabsturzes von Smolensk

Am 10. April 2010 startete von Warschau nach Smolensk ein Sonderflugzeug vom Typ TU-154M mit dem Präsidenten von Polen Lech Kaczyński und der First Lady Maria Kaczyńska an Bord. An diesem Tag sollte die offizielle Delegation auf dem Kriegsfriedhof von Katyn an einer Veranstaltung zum Gedenken an den 70. Jahrestag des vor Ort begangenen Völkermords teilnehmen. An Bord des Flugzeugs befanden sich 96 Personen, darunter Mitglieder der obersten staatlichen Behörden, Vertreter von gesellschaftlichen Kreisen und Kirchen, hochrangige Militärkommandeure und die Besatzung des Flugzeugs. Alle Flugpassagiere kamen bei der Flugzeugkatastrophe, die sich bei der Landung auf dem Flughafen bei Smolensk ereignete, ums Leben.

Die Delegation, die sich zu den Feierlichkeiten von Katyn am 10. April 2010 aufmachte, bestand aus polnischen Eliten, die verschiedene politische, soziale und religiöse Überzeugungen vertraten. Zu ihr gehörten stellvertretende Präsidenten von Sejm und Senat, eine Gruppe von Parlamentariern, Kommandeure aller polnischen Streitkräfte, Beamte der Präsidentschaftskanzlei, Leiter staatlicher Institutionen, Geistliche, Vertreter von Ministerien, Mitglieder von Veteranen- und Sozialorganisationen sowie von Begleitpersonen. An Bord war der letzte anwesende Präsident Polens im Exil, Ryszard Kaczorowski, eine Persönlichkeit, die das moderne Polen mit dem Erbe und Tradition der 2. Polnischen Republik verband. 

Die Passagiere des Fluges nach Smolensk machten sich auf den Weg nach Katyn, um den Opfern der Massenhinrichtungen zu gedenken, die der NKWD im Frühjahr 1940 im Wald von Katyn, in Mednoje, Charkiw, Bykivnia und Kuropaty auf Befehl der obersten Behörden der Sowjetunion durchführte. Die Morde von Katyn forderten das Leben der polnischen Kriegsgefangenen, unter denen sich Offiziere, Akademiker, Geistliche aller Glaubensrichtungen, Angestellte und Beamte, Vertreter freier Berufe und Unternehmer - Mitglieder der Elite der Zweiten Polnischen Republik - befanden. 

Das Verbrechen von Katyn und der Flugzeugabsturz von Smolensk sind zwei Symbole für tragische Ereignisse in der Geschichte Polens. 

Aufgrund der Katastrophe des Flugzeugs TU-154M hielt Präsident Lech Kaczyński keine Rede, die für den 70. Jahrestag des Völkermords von Katyn vorbereitet worden war. 

"Lassen wir die Wunde von Katyn endlich heilen und zu einer Narbe werden", schrieb der Präsident damals. 

Seine Botschaft, die am 10. April 2010 nicht ausgesprochen wurde, wirkt heute, nach zehn Jahren, ebenso kraftvoll.
Die Ereignisse dieses Tages erschütterten Millionen von Polen sowie die internationale Öffentlichkeit. Die Teilnehmer dieses Fluges werden in unserer Erinnerung immer lebendig bleiben. 

MFA-Pressestelle

__________________________________________________________


The tenth anniversary of the Smolensk plane crash


On 10 April 2010, a special TU-154M plane with the President of Poland Lech Kaczyński and the First Lady Maria Kaczyńska on board took off from Warsaw to Smolensk. That day, in the Katyn War Cemetery the official delegation was to participate in an event commemorating the 70th anniversary of the genocide committed on site. The aircraft carried 96 people, including members of supreme state authorities, representatives of social circles and Churches, high-ranking military commanders and the plane’s crew. All the flight passengers died in the air disaster which took place during landing at the airport near Smolensk.
The delegation heading for the Katyn celebrations on 10 April 2010 consisted of Polish elites that represented various political, social and religious beliefs. It included deputy speakers of Sejm and Senate, a group of parliamentarians, top commanders of all Polish Armed Forces, officials of the President’s Chancellery, chiefs of state institutions, clergymen, representatives of ministries, members of veterans’ and social organisations, and accompanying persons. 
A personage who joined the modern Poland with the intelligentsia and tradition of the Second Republic was the last President of Poland in Exile Ryszard Kaczorowski, present on board.
Those on the flight to Smolensk headed to Katyn in order to pay tribute to the victims of mass executions carried out in the Katyn Forest, Mednoye, Kharkiv, Bykivnia and Kuropaty by NKVD in Spring 1940 under the order of the Soviet Union’s head authorities. The Katyn massacre took lives of the Polish prisoners of war, among whom were officers, academics, clergymen of all faiths, clerks and officials, representatives of free professions and entrepreneurs - members of the Second Republic’s elite. The Katyn crime and Katyn plane crash are two symbols of tragic events in the history of Poland. Due to the catastrophe of the TU-154M aircraft, President Lech Kaczyński did not give a speech prepared for the 70th anniversary of the Katyn genocide. 
“Let’s make the Katyn wound finally heal and turn into a scar,” wrote the President then. 
His message which failed to be spoken out on 10 April 2010, resounds today, following ten years, equally powerful.
The events of that day shook millions of Poles, as well as the international public. The participants of that flight will always stay alive in our memory. 

MFA Press Office


Dziesiąta rocznica katastrofy smoleńskiej
10 kwietnia 2010 roku samolot specjalny TU-154M z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i Małżonką Prezydenta RP Marią Kaczyńską wystartował z Warszawy do Smoleńska. Tego dnia na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu delegacja państwowa miała wziąć udział w upamiętnieniu 70. rocznicy popełnionej tam zbrodni. Na pokładzie znajdowało się 96 osób, wśród nich byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, reprezentanci środowisk społecznych i kościołów, dowódcy wojska oraz załoga samolotu. Wszyscy oni zginęli w katastrofie lotniczej, która nastąpiła podczas lądowania na lotnisku pod Smoleńskiem.
Delegacja udająca się 10 kwietnia 2010 roku na uroczystości katyńskie reprezentowała polskie elity, ich różnorodne barwy polityczne, społeczne i duchowe. W jej skład wchodzili wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące. Osobą łączącą współczesną Polskę z elitami i tradycją II Rzeczypospolitej był obecny na pokładzie ostatni Prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski.

Uczestnicy lotu do Smoleńska udawali się na uroczystości do Katynia, aby oddać hołd ofiarom masowych egzekucji w Lesie Katyńskim, Miednoje, Charkowie, Bykowni i Kuropatach dokonanych przez NKWD wiosną 1940 roku na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego. W mordzie katyńskim życie utracili polscy jeńcy wojenni: oficerowie, naukowcy, duchowni różnych wyznań, urzędnicy i funkcjonariusze, przedstawiciele wolnych zawodów i przedsiębiorcy – ówczesna elita II Rzeczpospolitej.

Zbrodnia katyńska i tragedia smoleńska to dwa wydarzenia, które stanowią symbol tragicznych kart polskiej historii.
Katastrofa samolotu TU 154M sprawiła, że Prezydent Lech Kaczyński nie wygłosił swojego przemówienia przygotowanego na 70-lecie zbrodni katyńskiej.

„Sprawmy – napisał wówczas Prezydent – by katyńska rana mogła się wreszcie zagoić i zabliźnić.”

Przesłanie, które nie zostało wypowiedziane 10 kwietnia 2010 roku, wybrzmiewa dzisiaj, po dziesięciu latach, równie mocno.

Wydarzenia te wstrząsnęły milionami Polaków, jak również międzynarodową opinią publiczną. Uczestnicy tamtego lotu na zawsze pozostaną żywi w naszej pamięci.

Poniżej zamieszczone jest niewygłoszone w Katyniu przemówienia śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przemówienie pochodzi z wydawnictwa Kancelarii Prezydenta RP „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński 2009-2010. Wystąpienia Listy Wywiady. Wybór” .

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 

Registrieren Sie sich für den Empfang unseres Newsletters.

Kategorie

Bitte waehlen Sie die Newsletters, die Sie empfangen moechten.

Schließen

Website empfehlenSchließen